(0380) 552 65 03     bilgi@duzceriskosgb.com
 • İndir 6269 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
 • İndir Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Ekleri
 • İndir Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • İndir Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgesi Ustalar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İndir Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 • İndir Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 • İndir Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • İndir Ücret Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 • İndir Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerinin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 • İndir Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Ekleri
 • İndir Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
 • İndir Tozla Mücadele Yönetmeliği
 • İndir Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
 • İndir Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • İndir Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 • İndir Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • İndir Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
 • İndir Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • İndir Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
 • İndir Sanayi Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • İndir Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • İndir Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalıştırılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • İndir Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • İndir Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçzihat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • İndir Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • İndir Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İndir Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • İndir Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ekleri
 • İndir Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • İndir Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malül Sayılamayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uyulayacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • İndir İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 • İndir İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • İndir İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İndir İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İndir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • İndir İşkolları Yönetmeliği
 • İndir İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İndir İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İndir İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İndir İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
 • İndir İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İndir İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Yetki Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yönetmelik Ekleri
 • İndir İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Yetki Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yönetmelik
 • İndir İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İndir İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İndir İlkyardım Yönetmeliği Ekleri
 • İndir İlkyardım Yönetmeliği
 • İndir Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 • İndir Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İndir Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • İndir Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • İndir Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
 • İndir Gebe veya Emziren Kadınların ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • İndir Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • İndir Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
 • İndir Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • İndir Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Elektrik Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • İndir Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • İndir Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • İndir Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • İndir Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Denetim Görevlerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • İndir Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 5
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 4
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 3
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 2
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 1
 • İndir Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
 • İndir Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • İndir Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmemesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekleri
 • İndir Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İndir Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İndir Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • İndir Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • İndir Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Ekleri
 • İndir Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • İndir Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenlik İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerlerinin Denetimi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 • İndir Asgari Ücret Yönetmeliği
 • İndir Asbetle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İndir Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • İndir Analık İzni Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Analık İzni Ücretsiz İzin Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 • İndir Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslikİ Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2018-1) Ekleri
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2018-1)
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2017-1) Ekleri
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2017-1)
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2016-1) Ekleri
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2016-1)
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2015-1) Ekleri
 • İndir Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (2015-1)
 • İndir Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ Ekleri
 • İndir Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ekleri
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcinin Nitelikleri ve Seçilme Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Ek 2
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Ek 1
 • İndir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • İndir Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliği
 • İndir Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ekleri
 • İndir Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
 • İndir ILO 187 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
 • İndir ILO 182 Numaralı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
 • İndir ILO 176 Numaralı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
 • İndir ILO 167 Numaralı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
 • İndir ILO 166 Numaralı Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 164 Numaralı Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 161 Numaralı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 159 Numaralı Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 158 Numaralı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 153 Numaralı Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 152 Numaralı Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 151 Numaralı Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 146 Numaralı Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 144 Numaralı Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 142 Numaralı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 138 Numaralı İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 135 Numaralı İşletmelerde İşçi  Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 134 Numaralı İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 133 Numaralı Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) Sözleşme
 • İndir ILO 127 Numaralı Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 123 Numaralı Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 122 Numaralı İstihdam Politikası Sözleşme
 • İndir ILO 119 Numaralı Makinaların Gerekli Koruma Terbitatı ile Teçzhizine Dair Sözleşme
 • İndir ILO 118 Numaralı Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 116 Numaralı Sonuç Maddelerinin Revizyonunda Dair Sözleşme
 • İndir ILO 115 Numaralı İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması  Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 111 Numaralı Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
 • İndir ILO 108 Numaralı Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 105 Numaralı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 • İndir ILO 102 Numaralı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 100 Numaralı Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 99 Numaralı Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usülleri Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 98 Numaralı Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütealik Sözleşme
 • İndir ILO 96 Numaralı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
 • İndir ILO 95 Numaralı Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 94 Numaralı Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Mütealik Sözleşme
 • İndir ILO 92 Numaralı Mürettebatın Gemide Bulunmasına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 88 Numaralı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
 • İndir ILO 87 Numaralı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 81 Numaralı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
 • İndir ILO 80 Numaralı Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal´da Akdettiği 29. Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 77 Numaralı Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 73 Numaralı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 69 Numaralı Gemi Aşçıların Mesliki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 68 Numaralı Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 59 Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
 • İndir ILO 58 Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 55 Numaralı Gemi Adamlarınının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümlü Halinde Armatörün Sorumluluğuna ilişkin Sözleşme
 • İndir ILO 53 Numaralı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 45 Numaralı Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 42 Numaralı Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 29 Numaralı Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 26 Numaralı Asgari Ücret Tesbi Usülleri İhdasına İlişkin Sözleşme
 • İndir ILO 15 Numaralı Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
 • İndir ILO 14 Numaralı Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
 • İndir ILO 11 Numaralı Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme